Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa Małopolskiego

Słowa kluczowe: odpady komunalne, GIS, typ gospodarczy, analiza wariancji, Małopolska

Streszczenie:

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych zależna jest od wielu czynników,
z których do najważniejszych należą: standard życia i liczba ludności oraz
wielkość i intensywność konsumpcji wyrobów. Rodzaj wytwarzanych odpadów
jest uzależniony od rodzaju obszaru, na którym odpady są wytwarzane, gęstości
zaludnienia, rodzaju zabudowy, obecności obiektów użyteczności publicznej,
obecności i wielkości placówek handlowych, intensywności rozwoju przemysłu,
usług i innych. W niniejszym artykule zbadano zależność wielkości produkcji odpadów
komunalnych od jednego z czynników społeczno-ekonomicznych jakim
jest struktura działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Badaniami objęto gminy województwa Małopolskiego. W analizie określono
średnie ilości produkowanych odpadów w wyróżnionych typach gospodarczych
gmin oraz istotność różnic pomiędzy średnimi. Wykazano, że największą
produkcją odpadów w przeliczeniu na jedną osobę cechują się gminy, w których
jedną z dominujących działalności gospodarczych jest działalność finansowa (lub
ubezpieczeniowa), transportowa lub turystyczna. Najmniej odpadów generują
gminy, w których dominują: budownictwo, energetyka i rolnictwo.

Cytowanie:

Malinowski M., Krakowiak-Bal A., Sikora J., Woźniak A. 2009, vol. 6. Ilości generowanych odpadów komunalnych w aspekcie typów gospodarczych gmin województwa Małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09