Ocena jakości wody do spożycia dostarczanej przez wodociągi wybranego powiatu województwa małopolskiego

Słowa kluczowe: jakość, woda do spożycia, mętność

Streszczenie:

Przeprowadzono ocenę fizyczno-chemiczną jakości wody do spożycia, dostarczanej
przez systemy wodociągowe wybranego powiatu woj. małopolskiego.
Ocena obejmuje lata 2003-2006. Przedmiotem badań objętych było 20 wodociągów
w zakresie jakości wody, obejmujących następujące wybrane wskaźniki:
mętność, odczyn, przewodność, amoniak, azotyny, azotany i fluor. Do analizy zostały
wykorzystane wyniki badań kontrolnych jakości wody prowadzone przez
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W celu poznania zmienności poszczególnych
wskaźników, oprócz ich wartości średnich, obliczono także wartości maksymalne
i minimalne, odchylenie standardowe oraz liczbę przekroczeń dopuszczalnej wartości
wskaźnika. Badania wykazały duże zróżnicowanie w wartościach wskaźników
między poszczególnymi wodociągami na przestrzeni analizowanych lat. Różnica
ta jest szczególnie widoczna przy porównaniu systemów wodociągowych
z wód podziemnych z systemami korzystającymi z wód powierzchniowych. Lepsza
jakość wody występuje w przypadku tych pierwszych. Woda badanych wodociągów,
pod względem fizyczno-chemicznym w 64,3% spełnia wymagania stawiane
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. Główny problem w grupie wskaźników fizycznochemicznych
stanowią przekroczenia mętności wody. W przypadku ujęć wód podziemnych
dopuszczalna mętność 1 NTU była przekroczona w 19,2%, natomiast
wód powierzchniowych aż w 41,1%.

Cytowanie:

Pawełek J., Bergel T. 2009, vol. 6. Ocena jakości wody do spożycia dostarczanej przez wodociągi wybranego powiatu województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09