Hydrotransport osadów ściekowych

Słowa kluczowe: osady ściekowe, parametry reologiczne, liczba Reynoldsa

Streszczenie:

Przepompowywanie osadów ściekowych w ciągach technologicznych oczyszczania wymaga znajomości parametrów fizycznych, reologicznych i hydrau-licznych, co umożliwia prawidłowe wymiarowanie projektowanych instalacji ru-rowych hydrotransportu. Badane osady pochodziły z warszawskich oczyszczalni ścieków. Do określenia charakterystyki reologicznej i hydraulicznej przeprowa-dzono badania przepływowe osadów na instalacji rurowej o średnicy D = 0,0207 m.
Opis cech reologicznych dokonano na podstawie 3-parametrowego modelu Herschela-Bulkley'a, podając określone parametry modelu w funkcji koncentracji wagowych cs. Zaproponowano wymiarowanie rurociągów oparte na bezwymiaro-wym kryterium typu λ(Regen).

Cytowanie:

Kempiński J., Smilgin Z. 2009. Hydrotransport osadów ściekowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 09