Konstrukcja i działanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych o różnej charakterystyce i lokalizacji

Słowa kluczowe: suchy zbiornik, ochrona przeciwpowodziowa

Streszczenie:

Tematem artykułu jest podzielenie się doświadczeniami dotyczącymi pracy i konstrukcji suchych zbiorników. Suche zbiorniki skutecznie zmniejszają falę po-wodziową, a jednocześnie zachowują naturalny przepływ w korycie w okresach pozapowodziowych. W artykule zaprezentowano wybrane suche zbiorniki przed-stawiające różne typy konstrukcji i działania. Na początku omówiono najstarsze zapory zbudowane na początku XX w. w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, które działają do dnia dzisiejszego. Następnie opisano najnowsze konstrukcje zrealizo-wane we Francji w Departamencie Gard i mieście Nimes wraz z analizą ich działa-nia w czasie dużych powodzi. Na końcu przedstawiono małe zbiorniki w departa-mencie Seine-Maritime, których ocena skuteczności w skali zlewni jest utrudniona z powodu na ich rozproszenia w terenie.

Cytowanie:

Lenar-Matyas A., Poulard C., Ratomski J., Royet P. 2009, vol. 6. Konstrukcja i działanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych o różnej charakterystyce i lokalizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09