Średnie zużycie zimnej i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych

Słowa kluczowe: ilość ścieków, nierównomierność dopływu, częstość występowania

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań częstości występowania charaktery-stycznych dopływów ścieków bytowych do oczyszczalni typu Eko-Clear/II zloka-lizowanej w miejscowości Tęgoborza. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków zosta-ła zaprojektowana na dobowy dopływ ścieków od 1630 RLM. Zakładany
w projekcie średni dobowy dopływ ścieków Qd.śr. wynosi 204 m3•d-1. Analizę wy-ników badań opracowano na podstawie dobowych odczytów dopływających ście-ków w okresie 5 lat (2002-2006). W każdym roku określono przedziały klasowe, w których najczęściej pojawiały się dopływy ścieków oraz omówiono częstotli-wość pojawiania się dopływów maksymalnych, znacznie przekraczających do-puszczalne obciążenia oczyszczalni. Oczyszczalnia ścieków w okresie badań była niedociążona hydraulicznie. W roku 2002 do oczyszczalni dopływało niecałe 32% Qśr.d., w roku 2003 wartość ta wzrosła do około 42% Qśr.d. W kolejnym roku 2004 odnotowano najwyższy dopływ faktyczny w badanym okresie, który wyniósł po-nad 49% zakładanego dopływu. W dwóch kolejnych latach odnotowano regres do-pływających ścieków w porównaniu do lat poprzednich. W roku 2005 dopływ wa-hał się na poziomie 41%, a w roku 2006 dopływało niecałe 35% Qśr.d. W roku 2002 najczęściej pojawiały się dopływy w przedziałach 40 m3•d-1 - 60 m3•d-1
i 60 m3•d-1 - 80 m3•d-1. W tych samych przedziałach częstości najczęściej pojawia-ły się dopływy w kolejnym 2003 roku. W roku 2004 przedziały o najczęściej po-jawiającym się dopływie to 60 m3•d-1 - 80 m3•d-1 i 80 m3•d-1 - 100 m3•d-1. W roku 2005, tak jak w poprzednim roku w dwóch tych samych przedziałach odnotowano większość dobowych dopływów ścieków. Najbardziej wyrównany dopływ ścieków miał miejsce w roku 2006. Na zbliżonym poziomie częstości występował dopływ ścieków w 5. przedziałach klasowych. Z wyjątkiem roku 2002 zdarzały się dopły-wy przekraczające kilkakrotnie dopływ średni. Były to dopływy na poziomie prze-wyższającym 200 m3•d-1, a w roku 2006 nawet 300 m3•d-1. Dopływy takie pojawiały się w okresie dużych opadów atmosferycznych. Wskazuje to na dużą ilość do-pływających wód przypadkowych do kanalizacji.

Cytowanie:

Bugajski P. 2009, vol. 6. Średnie zużycie zimnej i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09