Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego

Słowa kluczowe: ścieki, kanalizacja, oczyszczalnia, BZT5, ChZT

Streszczenie:

Celem badań było określenie stężenia zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z osiedli wiejskich lub miejsko-wiejskich zlokalizowanych na te-renie województwa małopolskiego. Badania oparto na analizie 140 próbek ścieków surowych pobranych z 34 systemów kanalizacyjnych w latach 2000-2009. Anali-zie poddano wartości pięciu wybranych wskaźników zanieczyszczeń, tj. BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego. Uzyskane wyniki porównano z wartościami zestawionymi w ogólnodostępnej literaturze związanej z tematyką unieszkodliwiania ścieków
Przeprowadzone badania wykazały, że średnie wartości wskaźników zanie-czyszczeń w ściekach bytowych, odprowadzanych z osiedli wiejskich i miejsko-wiejskich województwa małopolskiego, różnią się od wartości tych wskaźników przedstawianych w literaturze. Największą różnicę stwierdzono w przypadku azotu ogólnego (wartość wyższa o 48%) i ChZT (wartość wyższa o 4,4%).
Natomiast uzyskane w badaniach średnie stężenie fosforu ogólnego, wynoszące
11 mgP•dm-3, okazało się być o 45,8% niższe od wartości średniej przedstawionej w literaturze. Maksymalne wartości BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej i azotu ogól-nego w badanych ściekach były znacznie wyższe od wartości maksymalnych przedstawianych w analizowanej literaturze.
Na podstawie zależności pomiędzy wartościami średnimi wskaźników za-nieczyszczeń ChZT:BZT5, BZT5:Nog, BZT5:Pog stwierdzono, że ścieki odprowa-dzane z osiedli wiejskich i miejsko-wiejskich województwa małopolskiego można skutecznie poddawać zaawansowanym metodom oczyszczania biologicznego
z usuwaniem związków biogennych.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że przy projektowaniu oczysz-czalni ścieków należy zachować pewną ostrożność w prognozowaniu stężeń zanie-czyszczeń w ściekach surowych wyłącznie na podstawie uogólnionych wartości podawanych w literaturze.

Cytowanie:

Kaczor G. 2009. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z wiejskich systemów kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 09