Skuteczność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni dla miasta Krynica-Zdrój

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń

Streszczenie:

W artykule przedstawiono skuteczność oczyszczania ścieków na przykła-dzie oczyszczalni dla miasta Krynica-Zdrój. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia 2006 do grudnia 2007 roku. Analizie fizykochemicznej poddano na-stępujące wskaźniki zanieczyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Obliczono współczynnik niezawodności działania oczyszczalni WN dla każdego z badanych wskaźników. Określono liczbę wystą-pień przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników w stosunku do wartości dopuszczalnej przedstawionej w pozwoleniu wodno-prawnym. Zbadano ponadto skuteczność zmniejszenia wskaźników w badanym okresie. Dodatkowo przedsta-wiono ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni w poszczególnych miesiącach badanego okresu. Przeprowadzone badania wykazały znaczną efektywność usuwa-nia zanieczyszczeń. Średnia redukcja opisywanych wskaźników kształtowała się na poziomie: BZT5 - 95,03%, ChZTCr - 90,98%, zawiesina ogólna - 94,76%, azot ogólny - 79,79%, fosfor ogólny - 63,5%.

Cytowanie:

Chmielowski K., Satora S., Wałęga A. 2009. Skuteczność oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni dla miasta Krynica-Zdrój. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 09