Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów

Słowa kluczowe: ścieki, oczyszczalnia ścieków, skuteczność zmniejszania zanieczyszczeń, współczynnik niezawodności

Streszczenie:

W artykule określono niezawodność działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów. Badania przeprowadzono w okresie od stycznia 2005 do grudnia 2006 roku. Analizie fizyko- chemicznej poddano następujące wskaźniki zanie-czyszczenia ścieków: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną. W celu określenia poprawnej pracy oczyszczalni obliczono współczynnik niezawodności działania oczyszczalni WN dla każdego z badanych wskaźników. Przedstawiono niezawod-ność empiryczną. Określono liczbę wystąpień przekroczeń dopuszczalnych warto-ści wskaźników w stosunku do wartości dopuszczalnej przedstawionej w pozwole-niu wodno-prawnym. Określono również skuteczność zmniejszenia wskaźników
w badanym okresie.
Przeprowadzone badania wykazały wysoką skuteczność zmniejszenia
zanieczyszczeń: BZT5 - 90,7%, ChZTCr - 86,6%, zawiesina ogólna - 90,5%.
Obliczone współczynniki niezawodności (WN) badanych wskaźników wyniosły odpowiednio: dla BZT5 - 0,52, dla ChZTCr - 0,31 a dla zawiesiny ogólnej 0,62.

Cytowanie:

Chmielowski K., Satora S., Wałęga A. 2009, vol. 6. Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09