Infrastruktura w planowaniu przestrzennym Polski (uwagi do „Eksperckiego Pro-jektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – do roku 2033)

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

Infrastruktura stanowi część integralną każdego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym i planu krajowego. Można nawet twierdzić, ze stanowi „kręgosłup" struktury przestrzennej całego kraju. Nie inaczej jest w „Projekcie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033" opracowanej przez zespół geografów, głównie z Instytutu Geografii PAN w Warszawie oraz ekonomistów z Łodzi, Gdańska i Warszawy. „Projekt...", w tytule poprzedzony stwierdzeniem - „ekspercki", zasługuje na uwagę m.in. ze względu na fakt, że jest druga kolejna próba zmiany „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju", która została przyjęta przez Sejm w 2001 roku - opublikowana w „Monito-rze Polskim" Nr 26, poz. 432, w dniu 16 sierpnia 2001 r. Oznacza to, że ta „Kon-cepcja..., z 2001 r." obowiązuje dotychczas. W roku 2005 została podjęta pierw-sza próba zmiany ww. „Koncepcji...", pod nazwą „Zaktualizowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju" [RCSS, wrzesień 2005], znana z publi-kacji, która jednak nie została przyjęta i wycofana z Sejmu R.P. W obu próbach zwraca uwagę fakt pominięcia w tytule (ale nie tylko w tytule) terminu „polityka" (!). Analizę i ocenę „Eksperckiego Projektu.....z grudnia 2008r. autor przestawił
w artykule opublikowanym z nr 5/2009 „Infrastruktury i ekologii terenów wiej-skich". W artykule niniejszym autor skoncentrował się na ocenie infrastruktury
z „Eksperckim Projekcie...", nie tylko ze względu na fakt, że sami autorzy przy-wiązują ogromne znaczenie do tego elementu struktury przestrzennej Polski, ale przede wszystkim ze względu na sposób ujęcia tego zagadnienia w całości „Eks-perckiego Projektu Koncepcji...., z 2008 r.". W ocenie tej wskazuje się na pozy-tywy, ale i negatywy tego „Projektu...", a w tym (niestety) liczne usterki, a nawet braki. Czy ta nader krytyczna opinia jest słuszna muszą to osądzić sami Czytelnicy.

Cytowanie:

Siemiński J. 2009, vol. 6. Infrastruktura w planowaniu przestrzennym Polski (uwagi do „Eksperckiego Pro-jektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – do roku 2033). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 09