Wpływ nawadniania uzupełniającego i nawożenia azotem na jakość wczesnych odmian ziemniaka

Słowa kluczowe: nawadnianie, nawożenie azotem, odmiana uprawna, przechowywanie

Streszczenie:

Celem pracy było określenie wpływu nawadniania uzupełniającego i nawo-żenia azotem (0, 40, 80 i 120 N∙ ha-1) i przechowywania na wybrane parametry składu chemicznego bulw wczesnych odmian ziemniaków. Badania przeprowa-dzono w Kruszynie Krajeńskim pod Bydgoszczą w latach 2005-2007 na czarnej ziemi wytworzonej z piasku aluwialnego, zaliczanej do podtypu czarna ziemia zbrunatniała. Doświadczenie założono jako trójczynnikowe w układzie zależnym split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany ‘Dorota’ i ‘Gracja’, czynnikiem drugiego rzędu było deszczowanie zastosowane w dwóch wariantach: W0- bez nawadniania (kontrola), W1 - deszczowanie na pod-stawie wskazań tensjometrów (nie dopuszczono do spadku potencjału wody w glebie poniżej -0,03 MPa). Czynnikiem trzeciego rzędu było zróżnicowane nawożenie azotowe: N0 = 0 kg N∙ ha-1, N1 = 40 kg N∙ ha-1, N2 = 80 kg N∙ ha-1, N3 = 120 kg N ∙ha-1. Stwierdzono, że zawartość suchej masy i skrobi była istotnie zróżnicowana dla badanych odmian, nawadniania, jak i dawek azotu po zbiorze i po przechowy-waniu. Nawadnianie obniżyło istotnie zawartość suchej masy i skrobi oraz przy-czyniło się do niewielkiego wzrostu poziomu witaminy C, cukrów redukujących i ogółem. Wzrastające dawki nawożenia azotem do 80 kg N ∙ha-1 spowodowały istotny wzrost suchej masy i skrobi, oraz (do 120 kg N ∙ha-1) istotny wzrost cukrów redukujących. Przechowywanie bulw spowodowało zwiększenie zawartości suchej masy, cukrów redukujących i ogółem, a spadek zawartości skrobi i witaminy C. Dla badanych odmian - ‘Dorota’ i ‘Gracja’ - dawką optymalną okazała się dawka 80 kg N∙ha-1.

Cytowanie:

Pińska M., Wojdyła T., Rolbiecki S., Rzekanowski C., Rolbiecki R. 2009. Wpływ nawadniania uzupełniającego i nawożenia azotem na jakość wczesnych odmian ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 06

Pliki do pobrania:

Autorzy

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20 bl. A, 85-225 Bydgoszcz wr.utp.edu.pl/przechowalnictwo/index.html mail:pinska@utp.edu.pl tel: 052 374 93 20

Kontakt:

ul. Ks. Kordeckiego 20 bl. A, 85-225 Bydgoszcz wr.utp.edu.pl/przechowalnictwo/index.html mail:wojdyla@utp.edu.pl tel: 052 374 93 20

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rolbs@utp.edu.pl tel: (052) 374 9552

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rzekan@utp.edu.pl tel: (052) 374 9580

Kontakt:

ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz http://wr.utp.edu.pl/melioracja mail:rolbr@utp.edu.pl tel: (052) 374 9547