Wpływ fertygacji kroplowej oraz okrywy foliowej w uprawie dyni olbrzymiej odmiany ‘Amazonka’ na występowanie owadów

Słowa kluczowe: rośliny dyniowate, owady, fertygacja, okrywa foliowa

Streszczenie:

Badano występowanie owadów fitofagicznych i pożytecznych zasiedlają-cych dynię olbrzymią ‘Amazonka’, uprawianą w warunkach zróżnicowanej ferty-gacji kroplowej azotem oraz okrywy foliowej. Doświadczenia entomologiczne przeprowadzono w latach 2006–2007. Pluskwiaki równoskrzydłe, pluskwiaki róż-noskrzydłe i przylżeńce stanowiły najliczniejszą grupę, która zasiedlała dynię ol-brzymią ‘Amazonka’. Najwięcej owadów o kłująco-ssącym aparacie gębowym wy-stępowało, gdy fertygację stosowano raz w tygodniu. Najmniej natomiast w kombinacjach w których stosowano nawożenie posypowe z nawadnianiem kro-plowym. Uszkadzające rośliny dyni owady zaliczane do Homoptera reprezentowa-ne były przez kilka rodzin, jak: skoczkowate, szydlakowate i mszycowate. Najlicz-niejszym przedstawicielem Cicadellidae był skoczek ziemniaczak – Empoasca pteridis Dahlbom. Skoczek sześciorek – Macrosteles laevis Ribaut oraz skoczek czarnoplamek – Eupteryx atropunctata Goeze wystąpiły w mniejszym nasileniu. Owady pożyteczne stanowiły kilka procent całości oznaczonej entomofauny i były to dziubałkowate – Anthocoridae, dziewięciorkowate – Aelothripidae i zażartko-wate –- Nabidae. Stosowanie w uprawie polowej dyni olbrzymiej ‘Amazonka’ zróżnicowanej fertygacji kroplowej azotem i okrywy foliowej wpływało na liczeb-ność fitofagicznych pluskwiaków różnoskrzydłych z rodziny tasznikowatych: zmienika lucernowca – Lygus rugulipennis Popp. i wysmułka paskorogiego – Trigonotylus coelestialium Kirk. Wymienione dwa gatunki tasznikowatych chęt-niej żerowały na roślinach bez czarnej okrywy foliowej. Stosowanie w uprawie dyni okrywy foliowej powodowało zatrzymywanie wody w glebie, nie dopuszczało do rozwoju chwastów oraz prowadziło do zmniejszenia wilgotności w łanie roślin uprawnych.

Cytowanie:

Lamparski R., Rolbiecki R., Piesik D., Weltrowska-Medzińska B. 2009. Wpływ fertygacji kroplowej oraz okrywy foliowej w uprawie dyni olbrzymiej odmiany ‘Amazonka’ na występowanie owadów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 06