Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Słowa kluczowe: dostępność komunikacyjna, infrastruktura, obszary metropolitalne, rozwój lokalny, rozwój społeczno-gospodarczy

Streszczenie:

Artykuł podejmuje tematykę dostępności gmin wiejskich w obszarach me-tropolitalnych. Badania obejmują analizę dostępności w Łódzkim Obszarze Me-tropolitalnym. W odniesieniu do gmin wiejskich dostępność tych jednostek samo-rządowych pozwala na budowanie ich konkurencyjności. W artykule opisano również poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich Łódzkiego Ob-szaru Metropolitalnego. Wskaźnik rozwoju opracowany został przy użyciu takso-nomicznej miary rozwoju Hellwiga. Podejście to pozwala na uszeregowanie jed-nostek terytorialnych w zależności od prezentowanego poziomu rozwoju, co daje możliwość stworzenia rankingów, które mogą podlegać wszechstronnej analizie. Zgodnie z założeniami programów unijnych obszary wiejskie powinny rozwijać się wieloaspektowo. Na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, szczególnie w obszarach metropolitalnych ma wpływ atrakcyjność pod względem infrastrukturalnym. Odnosi się to zarówno do dostępności gminy, jak również do zapewnienia jej mieszkańcom odpowiedniej jakości usług, co wiąże się z szeroko pojętą infrastrukturą techniczną i instytucjonalną. Próbę wszechstronnego ujęcia rozwoju stanowi prezentowana w artykule metoda, pozwalająca wskazać gminy wiejskie o wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego z uwzględnie-niem aspektu dostępności gmin. W artykule podjęto również próbę porównania rankingów dostępności i rozwoju społeczno-gospodarczego.

Cytowanie:

Feltynowski M. 2009. Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju gmin wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 06