Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej

Słowa kluczowe: rynek turystyczny, konkurencyjność, agroturystyka, klaster, produkt turystyczny, przedsiębiorczość

Streszczenie:

Na terenie województwa podlaskiego działa 734 gospodarstw agrotury-stycznych, między którymi występuje silna rywalizacja. Każdy z tych podmiotów dąży do zainteresowania potencjalnych turystów własną ofertą. Bardziej konku-rencyjną ofertę gwarantuje odpowiedni dobór czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jedną z możliwości jest tworzenie klastrów agroturystycz-nych, które może być sposobem na rozwiązanie istniejącego problemu w działal-ności agroturystycznej. Działanie zmierzające do tworzenia klastra okopskiego ogranicza niski po-ziom świadomości, ostrożność i nieufność niektórych właścicieli gospodarstw rol-nych. Obserwują oni i czekają, aż liderzy odniosą sukces. Te kwestie dotyczą kapitału społecznego, na który składa się zaufanie do innych ludzi, organizacji i instytucji, umiejętności prowadzenia dialogu, współpracy z innymi, rozwiązy-wania wspólnych problemów i określenia przyszłości ich egzystencji na wsi. Inicjatywy klastrowe na poziomie agroturystyki, jako jeden z czynników podnoszenia konkurencyjności wypoczynku na wsi mogą zaoferować bardziej bo-gatą, a zarazem konkurencyjną ofertę agroturystyczną, aniżeli to może uczynić po-jedyncze gospodarstwo rolne. W tej sytuacji potrzebne są ponadto większe nakła-dy inwestycyjne na modernizację i rozszerzenie bazy noclegowej, transportowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej na wsi. Część tych środków można pozyskać z Unii Europejskiej.

Cytowanie:

Roman M. 2009, vol. 6. Inicjatywy klastrowe w agroturystyce na przykładzie Okopskiej Organizacji Turystycznej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 06