Możliwości ochrony walorów przyrodniczych łąk na przykładzie gminy Śliwice w Borach Tucholskich

Słowa kluczowe: Bory Tucholskie, Śliwice, zbiorowiska łąkowe, ochrona walorów przyrodniczych, Programy Rolnośrodowiskowe

Streszczenie:

Praca zawiera charakterystykę fitosocjologiczną łąk – położonej w central-nej części Borów Tucholskich – gminy Śliwice. Fitocenozy tamtejszych użytków zielonych stanowią swego rodzaju enklawy między użytkowanymi gospodarczo la-sami a ekstensywnymi uprawami rolnymi na słabych, piaszczystych glebach. Pod względem fitosocjologicznym należą do klasy Molinio-Arrhenatheretea, a także: Phragmitetea, Koelerio Glaucae-Corynephoretea Canescentis I Scheuze-rio-Caricetea. Są to głównie układy charakterystyczne dla łąk wilgotnych, choć dokładna klasyfikacja zbiorowisk jest utrudniona z uwagi na znaczne przekształ-cenia flory. Zaobserwowano wkraczanie ekspansywnych, mało wartościowych ga-tunków, jak Holcus lanatus, Antoxanthum odoratum i Deshamsia caespitosa. Warunki objęcia ochroną w ramach Pakietu 4 Programu Rolnośrodowi-skowego – „Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych” spełniają przede wszystkim szuwary wielkoturzycowe i fitocenozy ze związków Filipendulion ulmariae i Calthion palustris.

Cytowanie:

Stosik T. 2009, vol. 6. Możliwości ochrony walorów przyrodniczych łąk na przykładzie gminy Śliwice w Borach Tucholskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 06