Seminaturalne systemy odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenów zurbanizowanych – aspekty prawne i techniczne

Słowa kluczowe: wody opadowe, retencja, infiltracja, tereny zurbanizowane, akty prawne

Streszczenie:

Tradycyjnie uważa się, że źródłem zanieczyszczenia wód na terenach miej-skich są jedynie ścieki bytowe i przemysłowe. Za dostateczną ochronę miejskiego środowiska wodnego uznaje się więc uporządkowanie gospodarki ściekowej, a zatem budowę czy rozbudowę systemów kanalizacyjnych. Tereny zurbanizowa-ne, a w szczególności aglomeracje miejsko-przemysłowe stanowią wielkie skupi-ska źródeł zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby, a także powierzchni ulic, pla-ców, dachów i terenów niezabudowanych. Zanieczyszczenia spłukiwane z ulic, czy innych powierzchni uszczelnionych, w trakcie trwania opadów czy roztopów stanowią poważne zagrożenie dla środowiska glebowego i wodnego. W artykule dokonano przeglądu obowiązujących aktów prawnych w zakre-sie odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych z terenów zurbanizowa-nych. Skupiono głównie uwagę na możliwości retencji i infiltracji wód opado-wych, a więc ich zagospodarowaniu w miejscu powstania opadu. Przedstawiono również przykłady wykonanych i eksploatowanych obiektów do retencji i infiltra-cji z podaniem efektów redukcji zanieczyszczeń w oczyszczanych wodach opado-wych. Podstawowymi aktami prawnymi mówiącymi o możliwościach zagospoda-rowania i standardach jakościowych wód opadowych jest Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. ze zm. i Rozporządzenie Ministra Środowiska w dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ście-ków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W przytoczonych aktach prawnych wody opadowe zakwali-fikowano jako ścieki w przypadku, gdy są one ujęte w otwarte lub zamknięte sys-temy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej na-wierzchni. Pozostałe akty prawne, które mówią o możliwości zagospodarowania wód opadowych to Dyrektywa Rady Europy dotycząca oczyszczania ścieków ko-munalnych (91/271/EWG), Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735), Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zm.), Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-dzeniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. nr 72, poz. 747 ze zm.), Ustawa o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-sko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsię-wzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573).

Cytowanie:

Wałęga A., Chmielowski K., Miernik W. 2009, vol. 6. Seminaturalne systemy odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenów zurbanizowanych – aspekty prawne i techniczne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 06