Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na ocenę atrakcyjności turystycznej gminy

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna gminy, gospodarka wodno-ściekowa

Streszczenie:

Strategia zrównoważonego rozwoju określa zasady oraz warunki korzysta-nia z zasobów wodnych przez ludność i gospodarkę. W pracy pokazano założenia wskaźników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Dokonano graficznego przedstawienia wskaźników zrównoważo-nego rozwoju opisujących zapotrzebowanie na wodę do spożycia. W pracy podjęto problematykę wpływu gospodarki wodno-ściekowej w danej gminie na komfort związany z bytowaniem wypoczynkowo-turystycznym. W tym celu zaproponowano trójparametryczną matrycę oceny atrakcyjności turystycznej z uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiono metodę szacowa-nia atrakcyjności turystycznej na podstawie ilości oczyszczonych ścieków (A), liczby zwodociągowanych gospodarstw (B) oraz klasy wyposażenia sanitarnego domostw (C). Każdemu z parametrów przypisano trójstopniową skalę punktową (L = 1 – niski, M = 2 – średni, H = 3 – wysoki). Na podstawie danych statystycz-nych istnieje możliwość kategoryzacji parametrów A, B i C, a na tej podstawie określe-nia wskaźnika WATGWS i oceny pod tym kątem walorów turystycznych gminy.

Cytowanie:

Rak J., Pietrucha K. 2009, vol. 6. Wpływ gospodarki wodno-ściekowej na ocenę atrakcyjności turystycznej gminy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 06