Ocena istniejącego stanu infrastruktury społecznej na podstawie badań ankietowych prowadzonych w szkołach

Słowa kluczowe: infrastruktura społeczna, infrastruktura transportowa, Przyłęk, Jaźwiny, Więcławice Stare, Kraków

Streszczenie:

W artykule przedstawiono stan infrastruktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa. Badaniami objęto wybrane sołectwa w gminach znajdujących się w województwach: małopolskim, łódzkim oraz podkarpackim. Poziom wyposażenia infrastrukturalnego w tych rejonach określono na podstawie danych zebranych w ankietach, skierowanych do uczniów szkół podstawowych klas 4–6. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół w miejscowościach Przyłęk i Jaźwiny – teren wiejski, Więcławice Stare obszar podmiejski i miasto Kraków. Ankieta zawierała pytania zamkniętych i otwarte. Kwestionariusz dotyczył dwóch zagadnień, pierwsza jego część dotyczyła infrastruktury komunikacyjnej druga, zaś zaplecza technicznego do prowadzenia zajęć poza lekcyjnych. W pyta-niach otwartych uczniowie mieli możliwość zaproponowania własnych rozwiązań problemu i sugestii. Przeprowadzona analiza infrastruktury może przyczynić się do wszczęcia procedur przez gminy, ubiegania się o dofinansowania inwestycji w dziale eduka-cji jak również korzystania z funduszy pomocowych UE. Obraz jakości potencjału infrastrukturalnego daje podstawę do podejmowania strategicznych decyzji przez jednostki zarządzające. Rola i znaczenie programowania rozwoju regionalnego oraz wszelkich związanych z nim procedur planistycznych systematycznie wzrasta. Wprowadzony od stycznia 1999 roku nowy podział administracyjny kraju wymaga nowej inwen-taryzacji lokalnych zasobów, w tym infrastruktury. Powstaje również konieczność dostosowania polskiego modelu sterowania rozwojem regionalnym do warunków wymaganych w Unii Europejskiej [Gruszczyński 1999a], [Gruszczynski, Kwapisz 2000a].

Cytowanie:

Sikora J., Strączewska E., Trzaskuś J. 2009, vol. 6. Ocena istniejącego stanu infrastruktury społecznej na podstawie badań ankietowych prowadzonych w szkołach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05