Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiebiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, przedsiębiorczość, odległość, wskaźnik przedsiębiorczości

Streszczenie:

Przedstawiono wyniki badań dotyczące związku pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości a odległością jednostek przestrzennych od ośrod-ków gospodarczych. Wskaźnik przedsiębiorczości określono przez podanie liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Odległości jednostek przestrzennych od ośrodków gospodarczych zostały wyrażone jako najkrótsze odległości drogowe. Stwierdzono, że występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości a odległością od ośrodka gospodarczego. Wzrost odległości o 1km powoduje zmniejszenie się liczby podmiotów gospodarczych o 47 na 10 tys. ludności.

Cytowanie:

Salamon J. 2009, vol. 6. Przestrzenne zróżnicowanie wartości wskaźnika przedsiebiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05