Wstępne badania nad wpływem wybranych zabiegów ulepszających na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz występowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkółce leśnej w warunkach nawodnień

Słowa kluczowe: szkółka leśna, ulepszanie gleb, sosna zwyczajna, Acari, Oribatida

Streszczenie:

Celem niniejszych badań było określenie wpływu ściółkowania i nawoże-nia organicznego na wzrost jednorocznych siewek sosny oraz na występowanie roztoczy (Acari) glebowych w warunkach nawadniania. W pracy dokonano oceny udatności zaproponowanych zabiegów rewitalizacyjnych gleb szkółki za pomocą metody bioindykacyjnej. Organizmami wskaźnikowymi w tych badaniach były pospolite i bardzo liczne w glebach leśnych roztocze. Doświadczenie przeprowa-dzono w roku 2008 w szkółce leśnej Bielawy (Nadleśnictwo Dobrzejewice). Na badanej powierzchni dominował piasek słabo gliniasty (ps). Doświadczenie zostało założone metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (split-plot), w czterech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu było nawożenie orga-niczne przeprowadzone przed wysiewem nasion (wiosną 2008 r.) w dwóch wa-riantach (kontrola – bez nawożenia organicznego; nawożenie organiczne kompos-tem wytworzonym z ektopróchnicy leśnej). Czynnikiem drugiego rzędu było ściółkowanie przeprowadzone po wschodach siewek (wrzesień 2008 r.) w dwóch wariantach (kontrola – bez ściółkowania; ściółkowanie). Nie stwierdzono istotne-go oddziaływania ze strony zastosowanych czynników doświadczenia (nawożenia organicznego i ściółkowania) na rozpatrywane parametry wzrostu badanych jed-nolatek sosny. Wystąpiła jednak dostrzegalna tendencja do nieco większej wyso-kości i średnicy oraz świeżej masy części nadziemnych – u siewek na poletkach, które wiosną nawożono kompostem, a pod koniec lata poddano zabiegowi ściół-kowania. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, iż czynnikiem, który wyraźnie kształtował liczebność roztoczy, w tym Actinedida, Gamasida oraz Ori-batida i ich różnorodność gatunkową, było ściółkowanie. W przypadku ogólnej li-czebności roztoczy oraz liczebności i różnorodności gatunkowej mechowców stwierdzono też interakcję oddziaływania ściółkowania i nawożenia organicznego. Zaprezentowane w niniejszej pracy wstępne badania nad oceną aktywności biolo-gicznej gleb za pomocą metody bioindykacyjnej, mogą wskazywać na znaczną udatność przeprowadzonych zabiegów rewitalizacyjnych szkółki leśnej. Jednak w pełni zabiegi te będą mogły być ocenione dopiero po zakończeniu przynajmniej dwuletniego cyklu badań.

Cytowanie:

Rolbiecki S., Klimek A., Rolbiecki R., Kuss M. 2009, vol. 6. Wstępne badania nad wpływem wybranych zabiegów ulepszających na wzrost jednorocznych siewek sosny zwyczajnej oraz występowanie roztoczy (Acari) glebowych w szkółce leśnej w warunkach nawodnień. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05