Niedociążenia hydrauliczne przydomowych oczyszczalni ścieków

Słowa kluczowe: Ilość dopływających ścieków, niedociążenie hydrauliczne

Streszczenie:

Problem niedociążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich dotyczy aktualnie bardzo wielu obiektów. Wynika on z braku zbior-czych systemów odprowadzania ścieków, oraz przyjęcie na etapie projektu oczyszczalni zbyt dużej ilości dopływających ścieków. Wydaje się, iż kwestią czasu jest rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich, co pozwoli na doprowadzenie znacznie większej ilości ścieków do oczyszczalni. Natomiast bar-dziej złożonym problemem jest właściwe przyjęcie ilości dopływających ścieków. Aktualnie wartością, która jest najczęściej podawana jako norma przypadająca na mieszkańca to 150 dm3•M-1 zużywanej wody (odprowadzanych ścieków) w ciągu doby. W rzeczywistości ilości te często bywają przesadne, a rzeczywista ilość zu-żywanej wody jest o wiele niższa. W publikacji porównano rzeczywista ilości dopływających ścieków w stosunku do wartości zakładanych w projekcie. W badaniach uwzględniono cztery przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w gminach wiejskich na tere-nie województwa małopolskiego. W oczyszczalni Turbojet EP-2 dopływ ścieków wyniósł w okresie badawczym blisko 0,82 m3•d-1 i był niższy od zakładanego (1,5 m3•d-1) o 46%. W oczysz-czalni Turbojet EP-4 w okresie badawczym faktyczny dopływ wyniósł średnio 0,81 m3•d-1, co stanowiło zaledwie 19% dopływu zakładanego w projekcie. W oczyszczalni Biocompact BCT S-1 ilość dopływających ścieków wyniosła średnio 0,5 m3•d-1 i był to dopływ niższy od zakładanego (0,6 m3•d-1) o 17%. W ostat-nim badanym obiekcie Biocompact BCT S-12 zakładany dopływ ścieków był na po-ziomie 12 m3•d-1, natomiast faktyczny dopływ wyniósł 5,0 m3•d-1 i był niższy od projek-towanego dopływu o 47%. Wszystkie badane obiekty w były niedociążone hydraulicznie. Różnica pomię-dzy dopływem faktycznym, a projektowanym wyniosła od 17% do 47%.

Cytowanie:

Bugajski P., Bergel T. 2009, vol. 6. Niedociążenia hydrauliczne przydomowych oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05