Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Tarnowie

Słowa kluczowe: ścieki bytowe, skuteczność usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik zanieczyszczeń ścieków

Streszczenie:

W artykule przedstawiono ocenę efektywności oczyszczania ścieków przez Tarnowską Grupową Oczyszczalnie Ścieków. Na podstawie wyników badań fizy-kochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych określono skuteczność zmniej-szenia wybranych zanieczyszczeń ścieków. Badano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr, zawiesinę ogólną, azot ogólny, fosfor ogólny. Badania prowadzono od stycznia 2006 do listopada 2007 roku. W pracy przedsta-wiono ilość przekroczeń poszczególnych wskaźników w stosunku do wartości do-puszczalnych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym. Na podstawie prze-prowadzonej analizy badań stwierdzono następującą skuteczność usuwania zanieczyszczeń: BZT5 98,9%, ChZTCr 92,9%, zawiesina ogólna 95,1%, azot ogól-ny 91,3%, fosfor ogólny 87,4%. Można stwierdzić, że badana oczyszczalnia ście-ków działa prawidłowo i oczyszcza ścieki do wartości normatywnej.

Cytowanie:

Chmielowski K., Ślizowski R. 2009. Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Tarnowie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 05