Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, ekoturystyka, agroturystyka

Streszczenie:

Zrównoważony rozwój to preferowany obecnie model gospodarki, w któ-rym najważniejszym założeniem jest postęp społeczno-gospodarczy prowadzący do awansu cywilizacyjnego i ekonomicznego przy maksymalnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne. Obszarami, na których szczegól-nie istotne jest wprowadzanie i zachowanie zasad ekorozwoju są tereny wiejskie. Wzrastające koszty produkcji i brak stabilności cenowej produktów rolnych spra-wiają, że wielu rolników rezygnuje z działalności rolnej poszukując dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem. Alternatywą dla rolnictwa i dodatkowym źró-dłem dochodu może być turystyka. Rozwój turystyki wiejskiej pozwala na tworze-nie nowych miejsc pracy bez konieczności emigracji zarobkowej i całkowitej rezy-gnacji z dotychczasowej działalności rolnej. Powiązanie działalności rolnej i turystycznej może stać się podstawą stworzenia atrakcyjnego produktu turystycz-nego. Polska wieś to doskonały teren dla turystyki zrównoważonej opierającej się na zasadach ekorozwoju, w której założenia doskonale wpisuje się agro- i ekoturystyka. Komplementarność oferty agro i ekoturystycznej stwarza dodatko-we możliwości rozwoju terenów wiejskich stanowiąc podstawę do współpracy pomiędzy poszczególnymi gospodarstwami i tworzenia produktu turystycznego charakterystycznego dla danej miejscowości lub regionu.

Cytowanie:

Woś B. 2009, vol. 6. Ekoturystyka szansą zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05