Wybrane problemy rozwoju turystyki w polskiej części Gór Opawskich na przykładzie gminy Głuchołazy

Słowa kluczowe: rozwój turystyki, Góry Opawskie, agroturystyka

Streszczenie:

Góry Opawskie to najbardziej na wschód wysunięta część polskich Sude-tów. Region ten posiada doskonałe warunki klimatyczne (które w dużej mierze zawdzięcza lasom mieszanym, którymi pokryte są górskie stoki), krajobrazowe i uzdrowiskowe. Przypuszczać można więc, że mamy tu do czynienia z ogromnymi możliwościami dla rozwoju turystyki. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat fak-tycznie obserwujemy wyraźne zmiany związane z rozwojem turystyki na tym ob-szarze. Pojawiają się jednak wątpliwości czy potencjał ten jest w pełni wykorzy-stywany? Obserwacja zastanych faktów skłania nas raczej do odpowiedzi zdecydowanie mało optymistycznej. Co zatem stoi na przeszkodzie efektywnej i racjonalnej eksploatacji tak pięknego terenu? Jakie bariery spowalniają rozwój tu-rystyki, a w tym agroturystyki będącej przecież istotnym czynnikiem rozwoju spo-łeczno- ekonomicznego każdego regionu? Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są zatem istotne problemy i uwarunkowania wewnętrzne związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Głuchołazy. Na tym tle wskazujemy także konkretne obszary zawierające szczególnie duży potencjał rozwojowy w kontek-ście rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy, a nawet powiatu. Zakładamy, że rozwój turystyki, w tym szczególnie agroturystyki stać się powinien wiodącymi obszarami dla rozwoju koniunktury gospodarczej gminy Głuchołazy leżącej w południowej części Gór Opawskich, a więc na terenie, który historycznie i aktualnie posiada znaczący potencjał turystyczny

Cytowanie:

Zagórna-Goplańska M. 2009, vol. 6. Wybrane problemy rozwoju turystyki w polskiej części Gór Opawskich na przykładzie gminy Głuchołazy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05