Optymalizacja przydziału gruntów do gospodarstw i jej powiązanie ze strefami różnic odległości z siedlisk do działek

Słowa kluczowe: rozłóg gospodarstwa, struktura przestrzenna wsi, optymalizacja rozłogu gruntów

Streszczenie:

W artykule przedstawiono podstawowe zasady przydziału działek do go-spodarstw uwzględniające przebieg stref różnic odległości z siedlisk do działek i rozgraniczających je linii równych różnic odległości. Zarówno granice rozpatry-wanych stref jak i zasięgi ich obszarów stanowią istotną przesłankę dla kształto-wania właściwego przydziału gruntów do gospodarstw. Warunkiem poprawności przydziału działek do dwu wybranych gospodarstw jest występowanie działek obu gospodarstw tylko w jednej strefie różnic odległości, która oddziela działki należą-ce do tych gospodarstw. Przez tę strefę oddzielającą przebiega również linia rów-nych różnic odległości rozdzielająca działki obu gospodarstw w przypadku ich najkorzystniejszego położenia względem siedlisk. Wykorzystane w tym opracowa-niu przykłady optymalizacji rozmieszczenia gruntów gospodarstw oraz przebiegu linii równych różnic odległości z siedlisk do działek i zasięgi stref odległości doty-czą dwu gospodarstw położonych we wsi Filipowice.

Cytowanie:

Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B. 2009, vol. 6. Optymalizacja przydziału gruntów do gospodarstw i jej powiązanie ze strefami różnic odległości z siedlisk do działek. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05