Bilans ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni na przykładzie wybranego obiektu

Słowa kluczowe: ścieki, ilość ścieków, częstość, prawdopodobieństwo wystąpienia

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące ilości ścieków dopływają-cych systemem kanalizacyjnym oraz ilości ścieków dowożonych taborem aseniza-cyjnym do zbiorczej oczyszczalni ścieków w Nowym Brzesku. Analizowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie miejscowości Nowe Brzesko w Nowobrzeskim Obszarze Gospodarczym na lewym brzegu rzeki Wisły. Do obiektu odprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze z 250 budynków mieszkal-nych. Analizę ilości ścieków prowadzono w okresie od stycznia 2005 roku do grudnia 2007 roku. W okresie tym określono ilość ścieków dopływających i dowo-żonych w poszczególnych miesiącach celem porównania ich z ilością projektowa-ną. Ponadto w pracy opisano częstość występowania określonych wielkości do-pływów ścieków, a także prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Analiza wykazała, iż badany obiekt jest niedociążony hydraulicznie. W roku 2005 faktyczna ilość ścieków oczyszczanych stanowiła zaledwie 20,4% zakładanej przepustowości oczyszczalni, w roku 2006 wartość ta wyniosła 22%, a w roku 2007 stanowiła 26,7%. W okresie 3 lat odnotowano dużą nierównomierność ilości ścieków do-pływających oraz ścieków dowożonych w poszczególnych miesiącach. Wahania ilości ścieków dopływających w poszczególnych latach wyniosły w roku 2005 od 28,8 m3∙d-1 do 64,6 m3∙d-1, dla roku 2006 od 40,1 m3∙d-1 do 66,5 m3∙d-1 i dla roku 2007 od 49,8 m3∙d-1 do 84,9 m3∙d-1. Natomiast wartości ekstremalne ilości ścieków dowożonych kształtowały się w zakresie od 2,6 m3∙d-1 do 6,4 m3∙d-1 w roku 2005, od 3,0 m3∙d-1 do 7,8 m3∙d-1 w roku 2006 i od 4,3 m3∙d-1 do 10,3 m3∙d-1 w roku 2007. Stwierdzono, iż ścieki dowożone stanowią od 8,2% do 11,5% całości fak-tycznego obciążenia oczyszczalni. Najczęściej dopływ ścieków występuje w prze-działach od 30 m3∙d-1 do 60 m3∙d-1 oraz w przedziale od 60 m3∙d-1 do 90 m3∙d-1. Odnotowano w nim blisko 85% wszystkich dopływów ścieków jakie zdarzyły się w analizowanym okresie.

Cytowanie:

Bugajski P., Satora S. 2009, vol. 6. Bilans ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni na przykładzie wybranego obiektu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05