Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury ekoturystycznej w województwie małopolskim

Słowa kluczowe: ekoturystyka, infrastruktura ekoturystyczna, agroturystyka, ekoagroturystyka, władze lokalne

Streszczenie:

Opracowanie stanowi próbę przedstawienia stanu infrastruktury ekotury-stycznej w województwie małopolskim. W części teoretycznej artykułu zdefinio-wano pojęcie „ekoturystyki”, oraz wyszczególniono jej różne formy. Ponadto scha-rakteryzowano infrastrukturę ekoturystyczną. Przedstawiono agroturystykę i agroekoturystykę jako formy ekoturystyki. Ukazano także walory ekoturystyczne województwa małopolskiego jako re-gionu charakteryzującego się dużymi obszarami chronionymi. Ponadto omawiane województwo małopolskie jest dziedzictwem starego miasta i regionu królewskie-go i dlatego fakt ten może być wykorzystany dla rozwoju turystyki. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 57 gminach wojewódz-twa małopolskiego, które dotyczyły polityki władz lokalnych w rozwoju ekotury-styki, głównie infrastruktury ekoturystycznej.

Cytowanie:

Kotala A., Niedziółka A. 2009, vol. 6. Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury ekoturystycznej w województwie małopolskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05