Wpływ drogi o dużym natężeniu ruchu na cechy fizyczne igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Słowa kluczowe: ruch samochodowy, sosna, igły, indykator

Streszczenie:

Ruch samochodowy generuje zanieczyszczenia chemiczne, które mogą mieć wpływ na stan zdrowotny drzewostanów. Jako czuły indykator stanu środo-wiska przyrodniczego uznaje się aparat asymilacyjny sosny zwyczajnej (Pinus sy-lvestris L.), którego jakość jest ściśle skorelowana ze stanem zdrowotnym drzewo-stanu. Kumulacja i biosorpcja metali ciężkich np. chromu może prowadzić do redukcji długości i powierzchni oraz deformacji igieł. Jako miarę reakcji na negatywne oddziaływanie drogi przyjęto podstawowe cechy fizyczne igieł sosnowych (długość i masę). Badaniami objęto młodnik sosnowy rosnący w sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Igły (jednoroczne i dwuletnie) pobierano z drzewek rosnących w transektach oddalonych od drogi o 20 m, 40 m i 60 m. Badania morfometryczne wykonano na zeskanowanych igłach przy użyciu programu „DigiShape”. Do anali-zy rezultatów badań zastosowano analizę wariancji dla modelu klasyfikacji dwu-czynnikowej, w której uwzględniono rocznik igieł (czynnik A) oraz odległość tran-sektu od drogi (czynnik B). Badania wykazały, że igły pobrane z drzew rosnących w obrębie transektu oddalonego o 60 m od drogi charakteryzowały się istotnie większymi wartościami mas i długości od igieł pobranych z drzew rosnących w ramach transektów odda-lonych o 40 m i o 20 m od drogi. Igły zebrane z drzewek rosnących na transektach oddalonych o 20 m i o 40 m od drogi różniły się od siebie nieznacznie. Istotny ne-gatywny wpływ oddziaływania szlaku komunikacyjnego na masę i długość aparatu asymilacyjnego sosny zwyczajnej stwierdzono w pasie o szerokości ok. 40 m.

Cytowanie:

Czerniak A., Górna M., Kayzer D. 2009, vol. 6. Wpływ drogi o dużym natężeniu ruchu na cechy fizyczne igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 05