Determinanty pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim

Słowa kluczowe: działalność pozarolnicza, wielofunkcyjny rozwój, obszary wiejskie

Streszczenie:

W końcu lat 80. rozpoczęły się w Polsce procesy przemian ekonomicznych. Wprowadzone zostały prawa gospodarki rynkowej, które wywołały szczególne trudności w działalności rolniczej. W tym czasie polskie rolnictwo było jednym z sektorów gospodarki narodowej, w którym najbardziej ujawniły się różnorodne problemy. Artykuł ocenia możliwości rozwoju alternatywnych funkcji na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Okres ostatniego dziesięciolecia wywołał przekształcenia w zakresie funkcji rolniczej szczególnie w centralnej i wschodniej Polsce, podczas gdy w części zachodniej i południowej wzrosła rola funkcji pozarolniczych. Największy rozwój pozarolniczej działalności gospodar-czej miał miejsce w strefach podmiejskich i dotyczył przede wszystkim sektora usług i handlu. Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule pozwoliła zidentyfikować główne społeczne i ekonomiczne czynniki warunkujące pozarolniczą aktywność gospodarczą w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzona analiza wykazała, że koncentracja pozarolniczej działalności odznacza się terytorialnym zróżnicowa-niem. Badania empiryczne wykazały, że pozarolnicza aktywność w indywidual-nych gospodarstwach rolnych wpływa na ich dochodowość oraz sytuację ekono-miczną gmin. Pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na obszarach wiejskich odgrywa dużą rolę w ich rozwoju ekonomicznym. Jest ona szczególnie istotna dla tych gospodarstw rolnych, które są zlokalizowane na terenach o nieko-rzystnych warunkach rozwoju.

Cytowanie:

Pałka E. 2009, vol. 6. Determinanty pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 04