Kierunki zmian w strukturze użytków gruntowych w latach 1872–2008 w powiecie Brzozów

Słowa kluczowe: użytki gruntowe, prace scaleniowe

Streszczenie:

W pracy zostaną przedstawione kierunki i tendencje zmian w środowisku przyrodniczym obejmujące: grunty orne, pastwiska i lasy w 44 wsiach powiatu brzozowskiego. Badania przeprowadzone są w oparciu o dane zawarte w austriac-kim katastrze gruntowym i obecnej ewidencji gruntów i budynków. Rozmiary tych zmian determinowane są warunkami społeczno-gospodarczymi i demograficznymi, jakie w tym terenie istniały. Określenie wielkości i kierunków zaistniałych zmian w środowisku przyrodniczym ujawni występujące wadliwości w obecnej strukturze użytków gruntowych, które trzeba będzie zlikwidować w procesie kompleksowych prac scaleniowych.

Cytowanie:

Leń P. 2009, vol. 6. Kierunki zmian w strukturze użytków gruntowych w latach 1872–2008 w powiecie Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 04