Rola ZPORR w rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w województwie łódzkim

Słowa kluczowe: infrastruktura techniczna, samorząd terytorialny, programy pomocowe Unii Europejskiej

Streszczenie:

Samorządy terytorialne, zwłaszcza na szczeblu gminnym, ze względu na brak wystarczającej ilości własnych środków finansowych, zmuszone są przy po-dejmowaniu działalności inwestycyjnej do poszukiwania ich na zewnątrz. Jednym z ważniejszych źródeł takiej pomocy są programy unijne przeznaczone dla Polski. Mają one na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju starych i nowych członków UE. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę projektów inwesty-cyjnych w zakresie infrastruktury technicznej zrealizowanych na obszarach wiej-skich w województwie łódzkim w latach 2004–2008 przy dofinansowaniu ze Zin-tegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Opis dotyczy nie tylko uzyskanych dzięki nim efektów rzeczowych ale również ekono-micznych, społecznych i ekologicznych.

Cytowanie:

Gładysz R. 2009, vol. 6. Rola ZPORR w rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w województwie łódzkim. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 04