Problemy modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej

Słowa kluczowe: wieś, rolnictwo, infrastruktura, rozwój, nakłady, efekty

Streszczenie:

Zaprezentowano wyniki studiów prognostycznych autora w zakresie nie-zbędnego rozwoju infrastruktury rolniczej, na tle przewidywanego kształtowania się przyszłościowego modelu rolnictwa i jego obsługi do 2030 r. Poziom infra-struktury rolniczej musi być zintegrowany z poziomem infrastruktury obszarów wiejskich powiązanej z całą infrastrukturą kraju. Infrastruktura ta powinna spełniać wymagania wynikające z aktualnego postępu naukowo-technicznego oraz z przyszłościowych potrzeb ludności rolniczej i wiejskiej. Rozwój infrastruktury rolniczej będzie przynosić wymierne efekty produkcyjne, energetyczne, ekono-miczne, ekologiczne, socjalne i społeczne. Uznano, że najtrudniejsze w realizacji, a równocześnie najpotrzebniejsze będą inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej w kraju, na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Kolejno ważne są i będą inwestycje związane z kanalizacją i sanitacją wsi, inwestycje drogowe i energetyczne oraz inwestycje związane z obrotem towarowym, usługowym, doradztwem i informatyzacją. Coraz większego znaczenia nabiera modernizacja i rozwój infrastruktury we-wnętrznej towarowych gospodarstw rolnych. Niezbędne nakłady na infrastrukturę wewnętrzną oraz rozwój infrastruktury lokalnej będą pochodzić w znacznej części z dopłat, dotacji i kredytów ze środków pomocowych Unii Europejskiej (UE) oraz dotacji budżetu centralnego i budżetów samorządowych. Duże znaczenie mają środki UE przekazywane w ramach realiza-cji programów rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, rozwoju wo-jewództw wschodnich i innych. Należy podejmować starania, aby programy pomocowe UE działały także po 2013 r., a realizowana wtedy nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) bardziej sprzyjała rozwojowi infrastruktury wewnętrznej i lokalnej, nawet kosztem ograni-czania dopłat bezpośrednich. Trzeba rozwijać inwestycje infrastrukturalne, pomimo panującego kryzysu finansowego. Inwestycje te podobnie jak nakłady na badania i informatyzację stwarzają możliwości szybszego wejścia na drogę dalszego zrównoważonego roz-woju wsi, rolnictwa i całej gospodarki żywnościowej.

Cytowanie:

Wójcicki Z. 2009, vol. 6. Problemy modernizacji i rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 04