Reakcja śliw odmian ‘AMERSIS’ i ‘CACANSKA RANA’ na zróżnicowane warunki wilgotnościowe i nawożenie mineralne

Słowa kluczowe: nawadnianie, nawożenie mineralne, plonowanie śliw, produkcyjność 1 mm wody i 1 kg NPK

Streszczenie:

W latach 2003–2006 w RSD Lipnik k. Stargardu Szczecińskiego przepro-wadzono doświadczenie polowe na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot) w siedmiu powtórzeniach. Pomiędzy drzewami utrzymywano mu-rawę, a w rzędach ugór herbicydowy. Badano wpływ nawadniania oraz nawożenia mineralnego na plonowanie dwóch odmian śliw Amersis i Cacańska Rana. Czyn-nikiem I rzędu było nawadnianie (O – poletka kontrolne, bez nawadniania, W – poletka nawadniane), czynnikiem II rzędu nawożenie mineralne 0NPK, 1NPK – 130kg . NPK. ha-1 (40+30+60), 2NPK – 260kg . NPK. ha-1 (80+60+120). Nawadnianie stosowano według wskazań tensjometru, gdy potencjał wodny gleby obniżył się poniżej 0,01 MPa. Do nawadniania użyto zraszacze typu ‘Hadar’ o za-sięgu r = 2m. W zależności od sumy opadów atmosferycznych, w poszczególnych latach badań zastosowano od 21,0 do 37,9 mm. Plonotwórcze możliwości śliwy w istotny sposób zależały od ocenianych czynników doświadczenia: nawadniania i nawożenia, a także były zróżnicowane w poszczególnych latach badań. Średnio pod wpływem nawadniania plony wzrosły o 19,2%. Największe przyrosty plonu śliwy (36,1%) dzięki nawadnianiu stwierdzono w 2006 r., a najmniejsze (8,2%) w 2005 r. Oceniając plony zebrane z nawożonych drzew, większe efekty produk-cyjne stwierdzono na obiektach nawożonych wyższą dawką 2NPK (260 kg . NPK. ha-1) aniżeli nawożonych dawką 1NPK (130 kg . NPK. ha-1). Wyliczone przyrosty plo-nów w porównaniu do kontroli (bez nawożenia) wynosiły odpowiednio 48,3% i 39,9%. Produktywność netto i brutto 1 mm wody zależała od warunków pogodo-wych w poszczególnych latach. Najwyższe wskaźniki produkcyjności netto (209,52 kg.ha-1.1 mm) i brutto (74,14 kg.ha-1.1 mm) zanotowano w roku 2004. Produktywność netto 1 kg NPK zależała od poziomu nawożenia i była najwyższa przy nawożeniu dawką 130 kg NPK.ha-1.

Cytowanie:

Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. 2009, vol. 6. Reakcja śliw odmian ‘AMERSIS’ i ‘CACANSKA RANA’ na zróżnicowane warunki wilgotnościowe i nawożenie mineralne. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03