Zmiany składu chemicznego owoców wiśni uprawianych w różnych warunkach wodnych i nawozowych

Słowa kluczowe: wiśnia, nawadnianie, opady atmosferyczne, plony, skład chemiczny, gleba lekka

Streszczenie:

Badania polowe przeprowadzono w latach 2002–2004 na glebie lekkiej, zaliczanej do kompleksu żytniego dobrego. Doświadczenie założono metodą lo-sowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot) w siedmiu powtórze-niach. Pomiędzy drzewami utrzymywano murawę, a w rzędach ugór herbicydowy. Oceniano odmiany ‘Kelleris’ i ‘Łutówka’ uprawianych w zróżnicowanych warun-kach wodnych: kontrola (O) i nawadniane (W) oraz nawozowych: 0NPK, 1NPK – 130kg N.ha-1 (40+ 30+60), 2NPK – 260 kg N.ha-1 (80+60+120). Nawadnianie stosowano według wskazań tensiometru, gdy potencjał wodny gleby obniżył się poniżej 0,01 MPa. Do nawadniania użyto zraszacze typu ‘Hadar’ o zasięgu r = 1m, na każde drzewo przypadał jeden zraszacz. W zależności od sumy opadów atmosferycznych, w poszczególnych latach badań zastosowano od 27,5 do 61,3 mm wody. W pracy badano wpływ dawek nawodnieniowych i opadów w okresie wegetacji na zawartość N, P, K, Ca, Mg, cukrów, witaminy C i zawartości suchej masy owoców wiśni. Oceniane odmiany charakteryzowały się podobnymi możli-wościami plonotwórczymi. Nawadnianie istotnie zwiększyło plony o 1,96 t.ha-1 (36,5%). Najwyższe plony wiśni (6,78 t.ha-1) zebrano z obiektów nawożonych najwyższą dawką 260 kg N.ha-1. Rezultaty badań wykazały, że w trzyletnim okresie prowadzenia doświadczenia wystąpiła w nawadnianych owocach obniżka zawartości N, P, Mg, cukru, witaminy C w porównaniu do jego zawartości w owocach na obiektach nienawadnianych. Nawożenie mineralne przyczyniło się do obniżenia ilości Mg i cukru w owocach, natomiast zwiększyło koncentrację N, K, Ca, witaminy C.

Cytowanie:

Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E., Kowalewska R. 2009, vol. 6. Zmiany składu chemicznego owoców wiśni uprawianych w różnych warunkach wodnych i nawozowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03