Wpływ nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną trzech gatunków drzew pestkowych

Słowa kluczowe: fotosynteza, nawadnianie, nawożenie mineralne, plonowanie drzew pestkowych

Streszczenie:

W latach 2003–2005 założone zostały trzy dwuczynnikowe doświadczenia polowe, w których mierzono aktywność fotosyntetyczną liści trzech gatunków drzew pestkowych (wiśnia, brzoskwinia, śliwa) uprawianych w Stacji Doświad-czalnej w Lipniku k. Stargardu Szczecińskiego, na glebie zaliczanej do IV b klasy bonitacyjnej, kompleksu żytniego dobrego, a pod względem uprawy do gleb lek-kich o małej retencji wody użytecznej. Wszystkie doświadczenia zostały założone na drzewach w czwartym roku po posadzeniu. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot) w siedmiu powtó-rzeniach z wiśnią, w pięciu powtórzeniach z brzoskwinią i czterech powtórze-niach ze śliwą. Pomiędzy drzewami utrzymywano murawę, natomiast w rzędach ugór herbicydowy. Drzewa uprawiano w zróżnicowanych warunkach wodnych: O – kontrola (bez nawadniania); W – obiekty nawadniane oraz nawozowych: w uprawie wiśni i śliwy zastosowano następujące kombinacje nawozowe: 0 NPK - kontrola (bez nawożenia), 1 NPK – 130 kg NPK•ha-1, 2 NPK – 260 kg NPK•ha-1; natomiast w uprawie brzoskwini: 0 NPK - kontrola (bez nawożenia), 1 NPK – 150 kg NPK•ha-1, 2 NPK – 300 kg NPK•ha-1. Pomiary fotosyntezy wykonano w ujęciu dynamicznym na dobrze wykształconych liściach jednorocznych pędów, jedynie na skrajnych obiektach nawozowych. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że aktywność fotosynte-tyczna liści wiśni, brzoskwini i śliwy była wyższa na obiektach nawadnianych. Czynnik wodny zwiększył również stężenie CO2 w komórkach szparkowych oraz przewodność dyfuzyjną szparek. Na poletkach nawożonych wzrosła intensywność asymilacji CO2 w liściach brzoskwini i śliwy oraz transpiracji w liściach wiśni i śliwy. Plony owoców na poletkach nawadnianych oraz nawożonych były wyraź-nie wyższe w porównaniu do uprawianych w warunkach naturalnych.

Cytowanie:

Jaroszewska A., Podsiadło C., Rumasz-Rudnicka E. 2009, vol. 6. Wpływ nawadniania podkoronowego oraz nawożenia mineralnego na aktywność fotosyntetyczną trzech gatunków drzew pestkowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03