Plonowanie borówki wysokiej na Nizinie Szczecińskiej w zależności od opadów i nawadniania

Słowa kluczowe: borówka, nawadnianie kroplowe, opady atmosferyczne, plony, gleba lekka

Streszczenie:

Doświadczenie polowe prowadzono w SD Lipnik należącej do Akademii Rolniczej w Szczecinie. Borówkę wysoką odmiany ‘Patriot’ uprawiano w latach 2000–2008 na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego, zaliczanej do klasy bonitacyjnej IVb. Gleba charakteryzowała się małą zawartością przyswa-jalnych form fosforu i potasu oraz słabo kwaśnym odczynem gleby. Borówkę wy-soką uprawiano w zróżnicowanych warunkach wodnych: O – obiekty kontrolne (bez nawadniania), W – obiekty nawadniane. Krzewy nawadniano linią kroplują-cą o wydajności 2,4 l.h-1, utrzymując wilgotność gleby na poziomie 0,01 MPa, na podstawie wskazanej tensometrów. Oceniano możliwości plonotwórcze dwu- do dziesięcioletnich krzewów uprawianych w zróżnicowanych warunkach wodnych, a także wpływ opadów i dawek nawodnieniowych w okresie wegetacji na plon borówki wysokiej. Średni plon jagód zebranych w doświadczeniu wyniósł 7,61 t.ha-1 (tab. 3). Plon owoców z poletek kontrolnych (bez nawadniania) kształtował się na pozio-mie 4,92 t.ha-1, przyjmując dość szeroki zakres zbiorów od 1,67 do 13,0 t.ha-1 w poszczególnych latach. Okazało się, że nawadnianie plantacji borówki wyso-kiej było niezbędnym zabiegiem agrotechnicznym dla zapewnienia właściwych warunków wilgotnościowych gleby, a ilość dostarczonej wody w czerwcu i lipcu była skorelowana z przebiegiem opadów w tych miesiącach. Dzięki nawadnianiu zanotowano istotny wzrost plonu owoców wynoszący 5,38 t.ha-1 (109,2% w po-równaniu do kontroli). Efekty produkcyjne nawadniania kroplowego były istotnie i wprost propor-cjonalnie skorelowane z sumą dawki nawodnieniowej zastosowanej w całym okresie wegetacji (od IV do IX). Analizując wskaźniki plonowania borówki wy-sokiej w zależności od zastosowanych dawek nawodnieniowych w określonych przedziałach czasowych okresu wegetacji, stwierdzono istotną zależność w maju, czerwcu i lipcu. Przyrosty plonu uzyskane dzięki nawadnianiu były odwrotnie proporcjonalne do sumy opadów czerwcowych.

Cytowanie:

Rumasz-Rudnicka E., Koszański Z., Jaroszewska A. 2009, vol. 6. Plonowanie borówki wysokiej na Nizinie Szczecińskiej w zależności od opadów i nawadniania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03