Efekty nawadniania borówki wysokiej na glebie lekkiej

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, plon, borówka wysoka, sucha masa, masa 100 owoców

Streszczenie:

Doświadczenie polowe wykonano w SD w Lipkach, w latach 2005–2008 na 7, 8, 9 i 10-letnich krzewach borówki wysokiej uprawianej na glebie brunatnej kwaśnej, kompleksu żytniego dobrego. Przed posadzeniem krzewów, w celu zwiększenia zawartości masy organicznej w glebie, wzdłuż rzędów o szerokości 1 m ułożono 10 cm warstwę trocin z drzew iglastych i wymieszano ją z taką samą warstwą gleby. W warunkach nawadnianych i bez nawadniania oceniano dwie odmiany borówki wysokiej ’Spartan’ i ‘Patriot’. Krzewy nawadniano linią kroplującą o rozstawie emiterów co 30 cm i wydajności 2,4 l h-1. Potrzebę nawadniania ustalano na podstawie wskazań tensjometrów. Rośliny nawadniano przy sile ssącej gleby powyżej 0,01 MPa. W każdym roku krzewy nawożono 60 kg N ha-1 w postaci siarczanu amonu, natomiast dawki nawozów P i K stosowano w zależ-ności od zawartości tych składników w glebie. Sumaryczne dawki wody do na-wadniania zależały od rozkładu i wielkości opadów i wynosiły: 2005 r. – 128 mm, 2006 r. – 300 mm, 2007 r. – 40 mm, 2008 r. – 200 mm. Borówka wysoka odmia-ny ‘Spartan’ była bardziej plenna (9,62 t ha-1 ) niż ‘Patriot’ (8,3 t ha-2 ). Wyniku nawadniania średni plony odmiany ‘Patriot’ wzrósł o 8,36 t ha –1, natomiast ‘Spartan’ o 7,94 t ha-1 . Masa 100 owoców zależała od odmiany, roku uprawy i warunków wodnych. Nawadnianie w istotny sposób zwiększało masę 100 owo-ców, a obniżało w nich zawartość suchej masy.

Cytowanie:

Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C. 2009, vol. 6. Efekty nawadniania borówki wysokiej na glebie lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03