Wpływ opadów, nawadniania oraz nawożenia mineralnego na plonowanie brzoskwini odmiany ‘Inka’

Słowa kluczowe: nawadnianie, nawożenie mineralne, plony, efekty produkcyjne 1 mm wody i 1 kg NPK

Streszczenie:

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2003 oraz 2008 w SD Lipnik k. Stargardu Szczecińskiego na glebie lekkiej, kompleksu żytniego dobre-go. Doświadczenie założono metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (ang. split-plot) w pięciu powtórzeniach. Oceniano plonowanie brzoskwini od-miany ‘Inka’ w zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych gleby i nawozo-wych. Czynnikiem I rzędu było nawadnianie (O – obiekty kontrolne, bez nawad-niania, W – nawadnianie podkoronowe) Czynnikiem drugiego rzędu zróżnicowane nawożenie mineralne NPK (0NPK – poletka kontrolne (bez nawożenia), 1 NPK – 150 kg.ha-1 (40+50+60), 2 NPK – 300 kg.ha-1 (80+100+120)). Nawadnianie stosowano na podstawie wskazań tensjometru, gdy potencjał wodny obniżył się do 0,01 MPa. Pomiędzy drzewami utrzymywano murawę, natomiast w rzędach ugór herbicydowy. Stwierdzono wzrost plonów zarówno na obiektach nawadnianych, jak i nawożonych. Średnio pod wpływem nawadniana zebrano o 9,11 kg z drzewa więcej owoców (8,7 t.ha-1, tj. 42%) niż uprawianych w warunkach naturalnych. Plony owoców zależały wysoce istotnie i były wprost proporcjonalnie skorelowane z wysokością dawek nawodnieniowych zastosowanych w okresie od IV do VIII. Efekty plonowania zależały istotnie również od sumarycznej dawki nawadniania i opadów. Przyrost plonu owoców brzoskwini pod wpływem nawożenia wzrósł średnio o 4,05 t.ha-1 (18,4%) na obiektach nawożonych dawką 130 kg NPK.ha-1 oraz 5,5 t.ha-1 (25%) nawożonych dawką dwukrotnie wyższą. Zastosowane na-wadnianie uzupełniające, nawożenie mineralne oraz warunki pogodowe różnico-wały efektywność netto i brutto 1 mm wody oraz 1 kg zastosowanego nawożenia mineralnego NPK.

Cytowanie:

Podsiadło C., Jaroszewska A., Rumasz-Rudnicka E. 2009, vol. 6. Wpływ opadów, nawadniania oraz nawożenia mineralnego na plonowanie brzoskwini odmiany ‘Inka’. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03