Wpływ nawadniania kroplowego na rozmieszczenie korzeni drzew jabłoni sadzonych tradycyjnie i „w redliny”

Słowa kluczowe: jabłoń, nawadnianie kroplowe, system korzeniowy, sadzenie w redliny

Streszczenie:

Badania przeprowadzono w Stacji Badawczo-Dydaktycznej należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jesienią 2008 roku przeprowadzono badania dotyczące rozmieszczenia sytemu korzeniowego 9-letnich drzew odmiany Jonagored szczepionych na podkładce M9. Drzewa posadzono w rozstawie 3,5 x 0,5 m (5714 drzew ha-1) dwoma sposobami: tradycyjnym i „w redliny”. Sadzenie „w redliny” polegało na ustawieniu drzewek na powierzchni gruntu, przymoco-waniu ich do rozciągniętych wzdłuż rzędu drutów i obsypaniu systemu korzenio-wego. Drzewa nawadniano systemem kroplowym, ustalając terminy nawodnień metodą tensjometryczną. W celu określenia rozmieszczenia korzeni zastosowano metodę profilu glebowego, przy modyfikacji polegającej na wykorzystaniu cyfro-wych zdjęć gleby z korzeniami, zamiast ręcznego nanoszenia rozmieszczenia ko-rzeni na przezroczystą folię. Ocenie poddane zostały losowo wybrane reprezenta-tywne drzewa (po 3 z każdej kombinacji). Obserwacje przeprowadzono na profilu o szerokości 1 m i głębokości 1,20 m. Połączenie sadzenia drzew w redliny i na-wadniania wpłynęło na intensywniejsze tworzenie przez nie korzeni drobnych o średnicy poniżej 1 mm, w porównaniu do drzew kontrolnych sadzonych trady-cyjnie. Zostało to udowodnione statystycznie w czterech z sześciu badanych po-ziomów profilu glebowego. Za wyjątkiem wierzchniej warstwy gleby (0–20 cm), zauważono tendencje do intensywniejszego tworzenia korzeni drobnych przez drzewa nawadniane, jednak nie były to różnice udowodnione statystycznie. Nawadnianie kroplowe drzew sadzonych w redliny miało wpływ na wytworzenie mniejszej liczby korzeni grubszych o średnicy > 2 mm oraz rozmieszczenie ich tylko w wierzchnich warstwach gleby do 60 cm.

Cytowanie:

Szewczuk A., Dereń D., Gudarowska E. 2009, vol. 6. Wpływ nawadniania kroplowego na rozmieszczenie korzeni drzew jabłoni sadzonych tradycyjnie i „w redliny”. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03