Potrzeby i niedobory opadów atmosferycznych w uprawie ziemniaka średnio późnego i późnego w Polsce

Słowa kluczowe: ziemniak, potrzeby wodne, analiza skupień, Polska

Streszczenie:

Celem pracy było oszacowanie potrzeb opadowych ziemniaka średnio póź-nego i późnego przy zastosowaniu metody analizy skupień. Materiał do badań sta-nowiły wyniki doświadczeń COBORU z lat 1972-2001 dla wzorca ziemniaka średnio późnego i późnego uprawianego na glebach kompleksów żytnich, w 23 stacjach na terenie całej Polski. Dane meteorologiczne, miesięczne opady atmos-feryczne i średnia temperatura powietrza w okresie wegetacji ziemniaka, zebrano ze wszystkich posterunków meteorologicznych, funkcjonujących przy stacjach do-świadczalnych COBORU lub z najbliżej położonych stacji IMGW. Do szacowania potrzeb opadowych ziemniaka wykorzystano metodę uogólnionej analizy skupień. W wyniku zastosowanej metody wydzielono trzy skupienia, istotnie różniące się wartościami 7 uwzględnionych zmiennych.
Najwyższy plon ziemniaka (skupienie 1) był osiągany przy: przeciętnych wartościach średniej temperatury powietrza w okresie maj-wrzesień (15,2oC), niższej od przeciętnej sumie opadów w maju (45 mm), umiarkowanych opadach w czerwcu (65 mm) i ponadprzeciętnych opadach w lipcu (90 mm), sierpniu (75 mm) i we wrześniu (60 mm). Największy niedobór opadów w stosunku do po-trzeb ziemniaka średnio późnego i późnego występuje w północno-zachodniej i środkowozachodniej części kraju.

Cytowanie:

Kalbarczyk R., Kalbarczyk E. 2009, vol. 6. Potrzeby i niedobory opadów atmosferycznych w uprawie ziemniaka średnio późnego i późnego w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03