Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka

Słowa kluczowe: ziemniak, plon, jakość bulw, nawadnianie kroplujące, fertygacja, dawki azotu

Streszczenie:

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2006–2008 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin na glebie lekkiej, kwaśnej. Ce-lem badań było porównanie wpływu na plon bulw i jego strukturę oraz niektóre elementy jakości bulw (zawartość azotanów, skrobi, deformacje, zazielenienia, porażenie parchem zwykłym) zróżnicowanego nawożenia azotem stosowanego do gleby w formie stałej i płynnej (fertygacja). Kombinacje podzielono na: nawad-niane i nienawadniane. Nawadnianie prowadzono metodą kroplową. Dawkę azotu w formie fertygacji ustalono przy wykorzystaniu komputerowego programu nawo-zowego DSS (Decision Suppot System). W formie fertygacji azot zastosowano w następujących dawkach: 2006 rok – 57,7 kg•ha-1, 2007 rok – 31,7 kg•ha-1, 2008 rok – 39,7 kg•ha-1. Dawki wody (2006 rok – 110,3 mm, 2007 rok – 20,0 mm, 2008 rok – 68,9 mm) oraz terminy ich stosowania ustalono na podstawie wilgot-ności gleby przy użyciu tensjometrów. Kontrolę stanowił obiekt bez nawożenia NPK i nienawadniany. Istotnie najwyższy plon bulw uzyskano po zastosowaniu dawki azotu 150 kg•ha-1 w warunkach nawadniania. Plon bulw uzyskany na kombinacji nawadnianej z wykorzystaniem programu nawozowego DSS był o 47,3% większy niż na kontroli. Na kombinacjach nawadnianych wykazano wzrost udziału w plo-nie bulw dużych (średnica powyżej 60 mm), obniżenie zawartości azotanów w bulwach oraz mniejszy udział bulw zdeformowanych i porażonych parchem zwykłym.

Cytowanie:

Trawczyński C. 2009, vol. 6. Wpływ nawadniania kroplowego i fertygacji na plon i wybrane elementy jakości bulw ziemniaka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03