Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie warzyw korzeniowych

Słowa kluczowe: nawadnianie kroplowe, fertygacja, marchew, pietruszka, cykoria

Streszczenie:

W latach 2005–2007 przeprowadzono badania nad wpływem nawadniania oraz powierzchniowej i podpowierzchniowej fertygacji kroplowej azotem na plo-nowanie marchwi, pietruszki i cykorii korzeniowej w uprawie na redlinach i na płaskim gruncie. Fertygację prowadzono przy użyciu emiterów liniowych, które w obiektach z fertygacją podpowierzchniową umieszczone zostały na głębokości 50 mm od powierzchni redliny, pośrodku dwóch rzędów roślin. W kombinacjach z fertgacją powierzchniową emitery liniowe umieszczono na powierzchni pomię-dzy dwoma rzędami roślin. Nawadnianie i fertygację rozpoczynano przy potencjale wodnym gleby wynoszącym – 30–40 kPa. Nawozy azotowe (100 kg.ha-1N) wprowadzono w dwóch dawkach. Pierwszą dawkę azotu w wysokości 50 kg.ha-1 zastosowano przedwegetacyjnie, drugą połowę wprowadzono poprzez fertygację. W kontroli, druga dawka azotu wniesiona została w nawożeniu posypowym. Kroplowa fertygacja powierzchniowa i podpowierzchniowa zastosowana na redlinach, jak i na płaskim gruncie powodowała istotny wzrost plonu handlowego korzeni spichrzowych marchwi, pietruszki oraz cykorii. W uprawie na redlinach istotnie wyższy plon marchwi uzyskano przy kroplowej fertygacji powierzchniowej w stosunku do fertgacji podpowierzchniowej. W uprawie pietruszki nie stwierdzono różnic w plonowaniu przy fertygacji powierzchniowej i podpowierzchniowej, natomiast w uprawie cykorii wyższy plon korzeni uzyskano, stosując fertgację powierzchniową niż podpowierzchniową. W uprawie pietruszki na redlinach udział korzeni niekształtnych w plonie był dwukrotnie mniejszy w porównaniu z uprawą na płaskim gruncie. Marchew i pietruszka uprawiane na redlinach wytwarzały dłuższe korzenie spichrzowe o lepszym kształcie w porównaniu z uprawą na pła-skim gruncie. Kroplowa fertygacja powierzchniowa i podpowierzchniowa spowo-dowała istotny spadek suchej masy korzeni marchwi, natomiast w uprawie pie-truszki metody uprawy jak również fertygacja nie miała istotnego wpływu na za-wartość suchej masy. Fertygacja powierzchniowa i wgłębna powodowała istotny spadek zawartości azotu ogólnego i potasu w korzeniach pietruszki, w korzeniach marchwi spadek dotyczył tylko azotu ogólnego.

Cytowanie:

Kaniszewski S., Dyśko J., Babik J. 2009, vol. 6. Wpływ nawadniania i fertygacji kroplowej azotem na plonowanie warzyw korzeniowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009, vol. 6/ 03