MONOGRAFIA

WPŁYW UTRATY NATURALNEJ RETENCJI ZLEWNI NA CHARAKTERYSTYKĘ MORFOLOGICZNĄ ZLEWNI I CIEKU

Słowa kluczowe: retencja, zlewnia, uszczelnienie podłoża, charakterystyka odpływu, rumowisko wleczone

Streszczenie:

Powszechnym zjawiskiem występującym w obrębie zlewni małych cieków jest znaczny wzrost zagospodarowania w okresie ostatnich dwudziestu lat. Rozwój ten jest efektem przemian gospodarczych zachodzących w naszym kraju a jego efektem są zjawiska towarzyszące narastającemu stopniowi pokrycia zlewni wszelkiego rodzaju zabudową jak i zmiany w sposobie gospodarowania. Zaobserwować można odstąpienie od intensywnego rolniczego wykorzystania w znacznej części powierzchni uprawnej zlewni jak i zintensyfikowania gospodarki rolnej w wybranych, korzystnie położonych jej częściach. Procesy te mają charakter narastający i prowadzą do znaczących zmian w hydrologicznych warunkach odpływu ze zlewni co narzuca konieczność zweryfikowania funkcjonalności istniejącej struktury urządzeń regulacji wodnych. Autorzy prezentują zagadnienia związane ze zmianą zdolności retencyjnej zlewni, określili warunki wpływu zabudowy na uszczelnienie podłoża i na retencyjność deszczu. Przedstawiono koncepcje zmian w zagospodarowaniu terenu, obliczono pojemności zbiorników retencyjnych, określono wpływ niedoborów retencyjnych i zmian wskaźnika lesistości na warunki transportu rumowiska wleczonego. Określono parametry graniczne ruchu materiału dennego.

Cytowanie:

Bartnik W., Bonenberg J., Florek J. 2009. WPŁYW UTRATY NATURALNEJ RETENCJI ZLEWNI NA CHARAKTERYSTYKĘ MORFOLOGICZNĄ ZLEWNI I CIEKU. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/ 2