Metale ciężkie w systemie ekologicznym zbiornika Mściwojów

Słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, roślinność szuwarowa, zbiornik retencyjny

Streszczenie:

W systemie ekologicznym zbiornika retencyjnego Mściwojów stwierdzono występowanie metali ciężkich. Określono stężenie wybranych pierwiastków: w osadach dennych zbiornika (Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Mn, Fe) oraz w roślinności szuwarowej (Phragmites australis) znajdującej się w osadniku i zbiorniku wstępnym ( Cu, Zn, Pb, Cd). Metale te mogą być pochodzenia zarówno geogenicznego, jak i antropogenicznego. W artykule zaprezentowano próbę ustalenia ich genezy. W tym celu przeanalizowano budowę geologiczną podłoża zlewni cieków zasilających zbiornik oraz informacje o zanieczyszczeniach rolniczych i komunalnych. Antropogeniczne zagrożenie środowiska wodnego na tym terenie pochodzi głównie z przestrzeni rolniczej, na skutek stosowania intensywnych zabiegów uprawowych, używania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz nieracjonalnego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej.

Cytowanie:

Czamara A., Czamara W. 2008, vol. 5. Metale ciężkie w systemie ekologicznym zbiornika Mściwojów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09