Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Polsce

Słowa kluczowe: Ramowa Dyrektywa Wodna UE, jakość wód, klasyfikacja wód powierzchniowych

Streszczenie:

Od wielu lat istnieje w naszym kraju system monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych. Wyspecjalizowane instytucje (WIOŚ, ZUS) publikują coroczne oceny stanu jakości wód. Stosowane przez poszczególne województwa sposoby oceny były różne. Dopiero wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej wymusiło stosowanie jednolitych procedur oceny. Dyrektywa ta, stawiając głównie na elementy jakości biologicznej wód, zmienia zasadniczo sposoby kwalifikacji. W pracy przedstawiono wybrane aspekty Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także sposoby kwalifikacji jakości wód powierzchniowych w Polsce w ostatnich 25 latach oraz planowane zamierzenia w tym zakresie.

Cytowanie:

Czaban S. 2008, vol. 5. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09