Wpływ temperatury powietrza na natlenienie strefy eufotycznej stawu karpiowego

Słowa kluczowe: tlen rozpuszczony, stawy milickie, rezerwat przyrody, temperatura powietrza, staw karpiowy

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury powietrza na warunki tlenowe w stawie karpiowym, położonym w rezerwacie przyrody „Stawy Milickie”. Średnie stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie o godzinie 8 wynosiło 7,18 mg O2·dm-3,o 14 12,76 mg O2·dm-3, a o 20 13,32 mg O2·dm-3. W strefie eufotycznej żyznego stawu rybnego obserwowano duże wahanie zawartości tlenu w wodzie. Stężenia poniżej granicy optimum tlenowego dla karpi (5 mg O2·dm-3) obserwowane były najczęściej w trakcie pomiarów o godzinie 800 (minimum = 2,34 mg O2·dm-3). Przesycenie wody tlenem odnotowywano po południu (godzina 1400) i wieczorem (godzina 2000). Najwyższe stężenie wynosiło 25,8 mg O2·dm-3. Analiza zależności między zawartością tlenu wodzie a temperaturą powietrza wykazała istotny statystycznie, ale bardzo słaby związek dla pomiarów o 1400 i 2000, gdzie przy wzroście temperatury powietrza obserwowano wzrost natlenienia wody.

Cytowanie:

Jawecki B., Kowalczyk T., Malczewska B. 2008, vol. 5. Wpływ temperatury powietrza na natlenienie strefy eufotycznej stawu karpiowego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09