Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą na suchym zbiorniku przeciwpowodziowym, na przykładzie pro-jektowanego zbiornika Racibórz

Słowa kluczowe: gospodarka wodna na zbiorniku, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, Natura 2000

Streszczenie:

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe projektowane są dla przechwycenia wezbrania o natężeniu przepływu przekraczającym zdolność przepustową urządzeń zrzutowych. W ten sposób następuje stopniowe napełnianie czaszy zbiornika, a co za tym idzie zmniejszenie wielkości odpływu i obniżenie kulminacji. Planowany suchy zbiornik w Raciborzu zostanie zlokalizowany na cennym przyrodniczo obszarze obejmującym tereny zakwalifikowane do sieci Natura 2000, a wpływ jego działalności będzie zaznaczał się na ponad 230 km biegu rzeki Odry. W pracy przeanalizowano potencjalne oddziaływanie, jakie na środowisko przyrodnicze doliny rzecznej będzie wywierać planowana gospodarka wodna. Zestawiono wysokości zalewu w czaszy zbiornika dla wybranych wezbrań z lat 1960–1997.

Cytowanie:

Stodolak R. 2008, vol. 5. Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą na suchym zbiorniku przeciwpowodziowym, na przykładzie pro-jektowanego zbiornika Racibórz. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09