Wyznaczenie okresów niżówkowych wód podziemnych w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej

Słowa kluczowe: niżówka wód podziemnych, wody podziemne, susza gruntowa

Streszczenie:

W artykule przeanalizowano dane pomiarowe poziomu zalegania zwierciadła wód podziemnych w studniach gospodarskich położonych w obrębie zlewni górnej Nysy Kłodzkiej w okresie 1971–2005. Wyznaczono okresy niżówkowe wód podziemnych dwiema metodami: stosując wskaźnik zagrożenia suszą gruntową kn oraz wyznaczając niżówkę lub suszę używając jako poziomu odcięcia stan o prawdopodobieństwie p = 90% (niżówka) lub p = 50% (susza). Otrzymane wyniki pozwoliły na wyznaczenie okresów niżówkowych w analizowanych latach oraz umożliwiły na porównanie obu metod. W metodzie wykorzystującej wskaźnik zagrożenia suszą gruntową stosowane są ostrzejsze kryteria wyznaczania okresów suszy, dlatego nadaje się ona do wyznaczania okresów niżówkowych w wieloleciu, druga z metod może być zastosowana do wyznaczenia początku i czasu trwania niżówek w poszczególnych latach wielolecia.

Cytowanie:

Zdralewicz I., Lejcuś I. 2008, vol. 5. Wyznaczenie okresów niżówkowych wód podziemnych w zlewni górnej Nysy Kłodzkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09