Zastosowanie wskaźników profilaktyki do unieszkodliwiania biologicznie rozkładalnych odpadów gromadzo-nych na składowiskach

Słowa kluczowe: biologicznie rozkładalne odpady, czystsza produkcja, składowanie

Streszczenie:

Skoncentrowanie się prac badawczych na wykorzystaniu narzędzi profilaktycznych w celu zmniejszenia obciążenia regionu odpadami biodegradowalnymi wynika z wymogów, które kładzione są na Republikę Czeską jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej. Republika Czeska musi dotrzymywać wymogów prawnych, które dotyczą postępowania z odpadami, w danym wypadku chodzi o dyrektywę Rady UE 1999/31/ES o składowiskach odpadów. Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim ograniczyć ilość biologicznie rozkładalnego odpadu (BRO) na składowiskach. Jednym ze sposobów jak osiągnąć wymagane obniżenie ilości odpadów składowanych na składowiskach jest konsekwentne przestrzeganie zasad profilaktyki, przede wszystkim czystsza produkcja oraz właściwa rolnicza oraz eksploatacyjna praktyka. Czystsza produkcja (cleaner production) to strategia profilaktyki, która ma na celu zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń jak najbliżej źródła. W odróżnieniu od małoodpadowych lub niskoodpadowych technologii (wasteless technology, low-waste technology) nie odnosi się wyłącznie do procesu produkcji i nie rozwiązuje problemu już powstałych odpadów, ale zajmuje się całym procesem produkcji oraz zużycia surowców mając na celu zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń. W procesach produkcyjnych czystsza produkcja odnosi się do bardziej efektywnego wykorzystania surowców oraz energii, wyeliminowania toksycznych i niebezpiecznych materiałów oraz zapobiegania powstawaniu niebezpiecznych odpadów oraz emisji u źródła. Strategia czystszej produkcji koncentruje się na obniżeniu wpływu produktów (produkty oraz usługi) na środowisko w zakresie całego cyklu życiowego produktów – od rozwoju po ich wykorzystanie.

Cytowanie:

Kotovicová J., Vaverková M. 2008, vol. 5. Zastosowanie wskaźników profilaktyki do unieszkodliwiania biologicznie rozkładalnych odpadów gromadzo-nych na składowiskach. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09