Ocena procesu kompostowania z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego

Słowa kluczowe:

Streszczenie:

artykule przedstawiono charakterystyczne cechy przebiegu procesu kompostowania z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego. Badania w zakresie kompostowania odpadów pochodzenia zwierzęcego prowadzone są od 2006 roku w kompostowni komorowej Spółki z o. o. „Beskid” w Żywcu, działającej według technologii Herhof. Proces kompostowania składa się z dwóch etapów: kompostowania intensywnego w bioreaktorze oraz dojrzewania kompostu na pryzmach. Komponentami zastosowanymi do procesu kompostowania są odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstw domowych, odpady zielone (trawa, liście) oraz odpady z Zakładów Mięsnych S.A. w Żywcu (kości, skóry, fragmenty mięsa). Proces kompostowania z udziałem wyżej wymienionych odpadów podlegał ocenie zarówno w trakcie przebiegu procesu w bioreaktorze (temperatura masy wsadowej jako parametr obrazujący intensyfikację przemian biochemicznych, skład chemiczny mieszanki wsadowej), jak i w trakcie dojrzewania kompostu na pryzmach (stan sanitarny kompostu po rozładunku bioreaktora, temperatury pryzm kompostowych). Po zakończeniu procesu kompostowania, kompost z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego oceniono w zakresie wszystkich parametrów, charakterystycznych dla nawozów organicznych.

Cytowanie:

Anders D., Nowak L. 2008, vol. 5. Ocena procesu kompostowania z udziałem odpadów pochodzenia zwierzęcego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 09