Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową a wyposażenie infrastrukturalne gmin powiatu nowotar-skiego

Słowa kluczowe: infrastruktura wodno-ściekowa, powiat nowotarski, gminy górskie, średnie tempo zmian, nakłady inwestycyjne

Streszczenie:

W strukturze wydatków inwestycyjnych gmin przeważają wydatki na infrastrukturę związaną z gospodarką wodno-ściekową, drogami i szkolnictwem [Pięcek 2008]. Celem opracowania jest określenie tempa rozwoju infrastruktury wodno- ściekowej oraz towarzyszących mu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska. Przeprowadzone analizy dotyczą zmian wielkości nakładów inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną w okresie przed i po wstąpieniu Polski do UE (w latach 2002–2003 i 2004–2006). Uzyskane wyniki zestawiono z realnymi zmianami infrastruktury wodno-ściekowej. Zweryfikowano czy zmianom wielkości nakładów na inwestycje infrastrukturalne w gminach towarzyszą podobne zmiany w wyposażeniu infrastrukturalnym. Do badań wybrano gminy powiatu nowotarskiego. Jest to powiat, który należy do najlepiej zagospodarowanych pod względem inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i jednocześnie, w którym dynamika tych inwestycji jest najmniejsza.

Cytowanie:

Krakowiak-Bal A. 2008, vol. 5. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodno-ściekową a wyposażenie infrastrukturalne gmin powiatu nowotar-skiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2008, vol. 5/ 08